www.dps3.pl
Dom Pomocy Społecznej nr 3 w Zabrzu
41-800 Zabrze ul. Wiktora Brysza 3
+48 32 271-38-61
DPS3 w Zabrzu - zdjęcie budynku

zakres świadczonych usług

DPS nr 3 w Zabrzu
ul. Wiktora Brysza 3
41-800 Zabrze

+48 32 271-38-61
+48 32 271-38-61 wew. 28
sekretariat@dps3.pl

- skrytka DPS3zabrze
- BIP DPS3 Zabrze

NIP: 648-10-17-401
REGON: 000686664

Dział Opiekuńczo-Terapeutyczny

W Domu Pomocy Społecznej nr 3 opieka prowadzona jest przez interdyscyplinarny zespół terapeutyczny, który realizuje usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne, terapię zajęciową, rehabilitację, pracę socjalną, opiekę psychologa. Zespół terapeutyczny opracowuje i realizuje indywidualne plany opieki dla każdego mieszkańca dostosowane do rodzaju schorzenia, stopnia jego nasilenia, ogólnej sprawności psychofizycznej i zakresu samodzielności mieszkańca. W skład Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego wchodzą następujące komórki:
 • Komórka Świadczeń Pielęgniarskich

  Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej nr 3 są objęci całodobową opieką wykwalifikowanych pielęgniarek, do których zadań należy w szczególności: rozpoznawanie problemów zdrowotnych mieszkańca, planowanie i wykonywanie czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych oraz o charakterze profilaktyczno-leczniczym, samodzielne udzielanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych oraz medycznych czynności ratunkowych, organizowanie konsultacji medycznych na terenie Domu i poza nim, a w razie potrzeby towarzyszenie Podopiecznym podczas wizyt u lekarzy specjalistów. Raz w tygodniu, a także według potrzeb, na terenie Domu przyjmuje lekarz POZ oraz lekarz psychiatra.
 • Komórka Świadczeń Opiekuńczych

  Do zadań opiekuna należy w szczególności: pomoc i towarzyszenie podopiecznemu w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej, dbanie o zdrowie i higienę osobistą, aktywizowanie podpieczonego mające na celu zwiększenie jego samodzielności życiowej oraz rozwijanie zainteresowań, kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu podopiecznego, udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych. Niezwykle ważnym aspektem pracy tej komórki jest umiejętność dostrzegania indywidualnych potrzeb i problemów mieszkańców oraz pomoc w ich zaspokajaniu i rozwiązywaniu. Opiekun oraz pielęgniarka są w naszym Domu pracownikami pierwszego kontaktu w stosunku do określonej grupy podopiecznych.
 • Komórka Świadczeń Terapeutycznych

  W Komórce Świadczeń Terapeutycznych zatrudnieni są: instruktorzy terapii zajęciowej, fizjoterapeuta, masażysta, psycholog.
  • Rehabilitacja

   Opieką rehabilitacyjną objęci są mieszkańcy wymagający usprawnienia (zgodnie z zaleceniami lekarza) oraz mieszkańcy, którzy chcą poddać się zabiegom relaksacyjnym i odprężającym. Ćwiczenia usprawniające prowadzone są zarówno w gabinecie rehabilitacyjnym, jak i przy łóżku podopiecznego (rehabilitacja przyłóżkowa). Dwa razy w tygodniu odbywają się także grupowe zajęcia gimnastyki porannej dla mieszkańców. W celu osiągnięcia optymalnych efektów rehabilitacyjnych, duży nacisk kładzie się na współpracę fizjoterapeutki z masażystką, co skutkuje opracowaniem odpowiednich zestawów zabiegów tak, by uzyskać maksymalnie korzystne wyniki.
  • Terapia zajęciowa

   Instruktorzy terapii zajęciowej zatrudnieni w naszym Domu zajmują się przede wszystkim: prowadzeniem zajęć wszechstronnie aktywizujących mieszkańców zarówno w formie grupowej, jak i indywidualnej, trzy razy w tygodniu prowadzona jest grupowa gimnastyka Dennisona, a codziennie rano i popołudniu odbywają się zajęcia o różnym charakterze i przeznaczeniu. Metody i formy pracy dostosowane są do indywidualnych potrzeb i umiejętności mieszkańców. Do zadań instruktora terapii zajęciowej należy także organizowanie wydarzeń kulturalno-oświatowych oraz pomoc podopiecznym w tworzeniu dekoracji na różne okazje.
  • Psycholog

   Do elementarnych zadań psychologa zatrudnionego w placówce należą: pomoc w adaptacji mieszkańca do nowych warunków, pomoc i udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych, psychoedukacja i profilaktyka zaburzeń psychicznych, pomoc w znalezieniu efektywnych sposobów radzenia sobie i funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Ponadto pełni on funkcję mediacyjną w sytuacjach konfliktowych, wynikających z różnych problemów natury społecznej, typowych dla małych grup. Psycholog współpracuje z całym personelem opiekuńczo-terapeutycznym oraz medycznym, wraz z którym opracowuje i realizuje indywidualne plany opieki dla każdego podopiecznego dostosowane do jego potrzeb i aktualnego poziomu funkcjonowania.
 • Komórka Sanitarno-Porządkowa

  Składa się ona z pokojowych i starszych pokojowych. Do głównych zadań Komórki Sanitarno-Porządkowej należą: dbałość o stan czystości w całym Domu, rozkładanie posiłków na jadalni oraz dostarczanie ich mieszkańcom nie opuszczającym pokoi, pomoc w karmieniu i dopajaniu mieszkańców. Poprzez codzienny kontakt z podopiecznymi, pokojowe są pomocne w czuwaniu nad bezpieczeństwem mieszkańców, często pełnią wobec nich rolę powierniczą, poprzez rozmowę udzielają wsparcia.

  Komórka Świadczeń Socjalnych

  W Domu Pomocy Społecznej nr 3 w Zabrzu zatrudnieni są pracownicy socjalni, których głównym zadaniem jest koordynowanie wszystkich działań związanych z przyjęciem i pobytem mieszkańca w placówce, w tym pośrednictwo pomiędzy mieszkańcem a różnymi instytucjami czy osobami na zewnątrz w załatwianiu spraw urzędowych czy innych. Pracownik socjalny podejmuje także działania mające na celu podtrzymanie więzi mieszkańców z członkami rodzin, znajomymi pozostającymi w środowisku.

  Komórka Żywienia

  Osoby zatrudnione w tej Komórce, na czele z szefem kuchni, zapewniają mieszkańcom Domu prawidłowe żywienie zgodne z ich upodobaniami, a zarazem dostosowane do ich potrzeb i wskazań dietetycznych (dieta lekkostrawna, cukrzycowa, wątrobowa, mielona, przecierana, i in.). Codzienny jadłospis składa się z 4 posiłków podstawowych (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) i posiłków dodatkowych.

  Komórka Obsługi Pralni

  Głównym zadaniem realizowanym przez pracowników pralni jest dbałość o czystość bielizny pościelowej oraz rzeczy osobistych mieszkańców.