www.dps3.pl
Dom Pomocy Społecznej nr 3 w Zabrzu
41-800 Zabrze ul. Wiktora Brysza 3
+48 32 271-38-61
DPS3 w Zabrzu - zdjęcie budynku

zasady przyjęć

DPS nr 3 w Zabrzu
ul. Wiktora Brysza 3
41-800 Zabrze

+48 32 271-38-61
+48 32 271-38-61 wew. 28
sekretariat@dps3.pl

- skrytka DPS3zabrze
- BIP DPS3 Zabrze

NIP: 648-10-17-401
REGON: 000686664
Do Domu Pomocy Społecznej nr 3 w Zabrzu kierowanie osób odbywa się zgodnie z Ustawą z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2015 poz. 163 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 2012 poz. 964).

Miejsce w naszym Domu otrzymuje osoba, która wymaga całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnoprawności i nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Nie można jej też zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Osoba, o której mowa powyżej składa wniosek, w którym zawarta jest prośba o umieszczenie w domu pomocy społecznej do ośrodka pomocy społecznej - właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania.

W prośbie opisuje swoją sytuację:
  • podeszły wiek,
  • długotrwałą chorobę,
  • brak osób bliskich, które mogłyby się podjąć opieki itp.
Następnie ośrodek pomocy społecznej rozpatruje wniosek i na tę procedurę składa się przeprowadzenie przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego u osoby ubiegającej się o przyjęcie do DPS. Pracownik socjalny w wywiadzie potwierdza opisany stan rzeczy.

Następnie kompletuje pozostałe dokumenty tj.:
  • prośba o umieszczenie osoby zainteresowanej
  • zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu potwierdzające, że osoba wymaga całodobowej opieki i inne niezbędne zaświadczenia medyczne
  • zaświadczenie o dochodzie osoby (ostatnia decyzja ZUS, KRUS, itp.),
  • inne informacje wynikające z przepisów (np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, itp.)
Jeżeli spełnione są przesłanki, o których mowa powyżej ośrodek pomocy społecznej wydaje decyzję o skierowaniu osoby do Domu Pomocy Społecznej. Po wydaniu decyzji o umieszczeniu w placówce osoba kierowana jest informowana o terminie przyjęcia bądź wpisaniu na listę osób oczekujących na miejsce w Domu.

Odpłatność

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w DPS nr 3.
Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej są w kolejności:
  • mieszkaniec domu - nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,
  • krewni, zstępni przed wstępnymi,
  • gmina, z której osoba została skierowana do Domu Pomocy Społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i ewentualnie krewnych. Pozostałe 30% jest do dyspozycji mieszkańca.
Zasady odpłatności za pobyt w DPS są sformułowane w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r.